Τι είναι το Η.Π.Μ.

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο αποτελεί συνέχεια βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες προσαρμόστηκαν προκειμένου να αποτελέσουν επιχειρησιακό εργαλείο για το ΥΠΕΚΑ. Βασικός στόχος της εφαρμογής του ΗΠΜ είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής κατάστασης σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών. Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.


ΕΠΑΝΩ

ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι βασικοί χρήστες του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) είναι:

ΕΠΑΝΩ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΩ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΑΝΩ

CREDITS

Η εταιρεία DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. έχει ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και της γεωπληροφορικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Υπήρξε συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου eEnviper, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Πολιτικής ICT (ICT-PSP), ενώ είναι ο ανάδοχος φορέας για την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2014. Η ανάλυση των ροών εργασίας (Workflows) πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DOTSOFT A.E., η οποία συμμετείχε ως υπεργολάβος στο έργο eEnviper και παρήγαγε σε συνεργασία με το προσωπικό του ΥΠΕΚΑ τις ροές εργασίας (Workflows) που έχουν υλοποιηθεί.

ΕΠΑΝΩ